Minisymposium Filosofie en spiritualiteit: Het Leven: vanzelfsprekend?

Het leven: vanzelfsprekend?

Minisymposium Filosofie en spiritualiteit

Vrijdag 11 juni 10.30-16.00h

Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, zaal 003.

Sprekers:
Drs. Karin Melis (filosoof, publicist, docent)
Dr. Rico Sneller (UL)
Dr. Ruud Welten (UvT)
Dr. Angela Roothaan (VU)

Een vorig symposium op 18 december 2009 was gewijd aan het thema ‘De presentie van de dood in het leven’. Het ging hier om het eerste deel van een tweeluik, want het symposium van 11 juni 2010 zal zijn gewijd aan `De presentie van het leven in het leven’. Een paradoxaal thema. Toch is het voor ons mensen eigen aan het leven, dat vragen kunnen rijzen als: haal ik wel alles uit het leven, beaam ik het leven, doe ik het leven recht, of zelfs: is dit nog wel leven?

10.30-11.30 Karin Melis
Leven in overvloed.  Ons wonderbaarlijk vermogen tot vis- en broodvermenigvuldiging

11.30-12.30 Rico Sneller
De aansturing van het leven. Hans Driesch en de entelechie.

12.30-13.30 pauze

13.30-14.30 Ruud Welten
Het Leven is een eenmalig vuur. Een existentialistische visie.

14.30-15.30 Angela Roothaan
‘Levenskracht’ in de Bantoefilosofie van Tempels – een Christelijk of een Afrikaans begrip?

15.30-16h
Slotdiscussie

Over de sprekers:

Karin Melis (1958) is filosoof, docent en publicist. Over haar overgang naar de rooms-katholieke kerk schreef zij in 2003 het boek Geen weg meer terug.

Rico Sneller (1967) doceert wijsgerige ethiek aan het Leids instituut voor godsdienstwetenschappen. Hij promoveerde in 1998 cum laude op een dissertatie over Derrida en de negatieve theologie. Momenteel houdt hij zich bezig met de relatie tussen ethiek en metafysica, terrorisme, spiritualiteit, Jodendom en mystiek.

Ruud Welten (1962) is werkzaam als filosoof. Hij publiceert op verschillende terreinen van de filosofie en is conservatorium geschoold musicus. Als filosoof is hij onder andere geïnteresseerd in de vraag of ethiek mogelijk is in de kapitalistische samenleving. Verder publiceert hij op het terrein van de fenomenologie. Onlangs werd in verschillende theaters in Nederland het toneelstuk Sartre & Camus gespeeld door Theater EA, waarvoor hij de tekst schreef.

Angela Roothaan is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceerde over Spinoza (Vroomheid, vrede, vrijheid, Van Gorcum, 1996), natuur in de ethiek (Terugkeer van de natuur, Uitgeverij Klement, 2005), waarheid (Wat is waar?, Ten Have, 2006) en spiritualiteit (Spiritualiteit begrijpen, Boom, 2007). De laatste jaren richt haar onderzoek zich op Amerikaanse pragmatistische filosofie en Afrikaanse filosofie en spiritualiteit.

Voor meer informatie: h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

Opgave tevoren wordt op prijs gesteld.

Filosofie en spiritualiteit is een initiatief van prof. dr Hans Gerding (instituut voor wijsbegeerte UL), dr. Gerard Visser (instituut voor wijsbegeerte UL), drs. Barbara Zwaan (instituut voor godsdienstwetenschappen UL) en dr. Rico Sneller (instituut voor godsdienstwetenschappen UL)

Be Sociable, Share!

6 thoughts on “Minisymposium Filosofie en spiritualiteit: Het Leven: vanzelfsprekend?

 1. I’m a long time watcher and I just believed I’d drop by and say hello there for your very first time.
  I seriously enjoy your posts. Thanks
  You are my role models. Thanks for the article
  thank you for helpful tips and simply good info
  i can agree with the article
  r u sure that is true?
  Not so bad. Interesting things here
  really good things here, just thanks
  hey buddy, this is a very interesting article
  Read it, liked it, thanks for it
  I am looking for a competent writer, long time in this area. Excellent article!
  I have read not one article on your blog. You’re a big lad
  This is exactly what I was looking for, thanks
  Thank you for your work. Article helped me a lot
  Really worthwhile article. Pay attention
  Hey, buddy, I have not figured out how to subscribe
  I am a long time ago I read your blog and has long been saying that you’re a great writer
  Say “thanks” you to your parents that they gave you the world
  It’s super blog, I want to be like you
  You are my role models. Thanks for the article
  Beautiful essay, got the pleasure of reading
  I found what I was looking for. great article, thanks
  Subscribed to your blog, thanks
  I can not figure out how do I subscribe to your blog
  Thank you for what you have. This is the best post I’ve read
  I will not talk about your competence, the article simply disgusting
  You just copied someone else’s story
  All material copied from another source
  I’ll complain that you have copied material from another source
  This is the worst article of all, I’ve read
  You are the worst writer
  Thank you, this is the worst thing I’ve read
  Reading this article – the gift of your time
  Learn to write himself, the article from another source
  I would like to uslysht a little more on this topic
  I have not found what I wanted
  This is a set of words, not an essay. you are incompetent
  if you want, I’ll write you articles. Copywriter looking for work
  I have a few question to you, write to those I do not e-mail
  I can not subscribe to your channel
  Blog moved out in chrome
  Hi! Your article rocks as well as being a legitimate wonderful understand!??
  I can??t really help but admire your blog site, your site is adorable and nice
  My spouse and I stumbled over here different website and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.
  There is noticeably a bundle to comprehend this. I assume you have made specific nice points in features also.
  Lately, I didn’t give lots of consideration to leaving feedback on blog page posts and have placed comments even much less.
  Reading by way of your nice content, will help me to do so sometimes.

 2. Lately, I didn’t give lots of consideration to leaving feedback on blog page posts and have placed comments even much less.

Leave a Reply